Leasing - informacje

Leasing - metoda finansowania inwestycji; przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy) i pozostają własnością finansującego przez cały okres trwania umowy leasingu; korzystający dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i jego zbywcy (dostawcy).

 

Leasing operacyjny

- polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. W praktyce umowy leasingu operacyjnego zawierają zapis o wykupie przez Korzystającego po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość. Efektywny koszt finansowania poprzez ten rodzaj leasingu jest niższy niż finansowanie ze środków własnych czy kredytu bankowego, między innymi ze względu na korzyści podatkowe. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych koszt pozyska

 

nia kapitału przy leasingu jest niższy, płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego.

 

Leasing finansowy (kapitałowy)

- polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.

 

Leasing zwrotny

- występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki. Informacje dodatkowe

 

Amortyzacja

Zmniejszenie się wartości księgowej środków trwałych tj. budynków, urządzeń itp. na skutek ich zużycia w trakcie nor

Formularz kontaktowy

malnej eksploatacji i na skutek upływu czasu. A. jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu.

 

 

Czas trwania umowy leasingowej

W praktyce czas trwania umowy zależy od: woli Leasigobiorcy, klasy i rodzaju sprzętu, przy czym w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy) lub też 10 lat w przypadku nieruchomości.

 

Czynsz inicjalny

Jest to opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego, stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy i będąca przychodem po stronie leasingodawcy. W przypadku leasingu finansowego jest spłatą wartości przedmiotu leasingu i nie jest kosztem uzyskania przychodu.

 

Czynsz leasingowy

Czynsz leasingowy to comiesięczna opłata, jaką w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. Stosowane są czynsze równomierne (równe) albo degresywne (malejące) o trzech stopniach degresywności.

 

Koszty uzyskania przychodów dla korzystającego

Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego są: w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe ( bez VAT ) w leasingu finansowanym - część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu.

 

Leasingobiorca

 

Podmiot używający przedmiot leasingu; może nim być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a także jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingobiorca jest nazywany korzystającym.

 

Leasingodawca

podmiot oddający rzecz w leasing; zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingodawca jest nazywany finansującym.

 

Prawo własności

W umowie leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest Leasingodawca. Lesingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określ

 

oną, o ile Leasingobiorca uregulował wszystkie należności wynikające z zakończonej umowy.

 

Przedmioty leasingu

Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe.

 

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorce. Istnieje również możliwość ubezpieczenia sprzętu przez leasingodawce na koszt leasingobiorcy. Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe.

 

 

Wartość resztowa (rezydualna)

Wartość resztowa to kwota, za którą można nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. W przypadku leasingu finansowego własność przedmiotu leasingu przechodzi na Finansującego po zakończeniu umowy automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat.

 

Zakończeniu umowy leasingu

Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo do: w przypadku leasingu finansowanego: zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę, w przypadku leasingu operacyjnego przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Finansującego, nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu

 

 

 

 

 

Maszyny budowlane Maszyny i urządzenia Urządzenia medyczne Sprzęt rolniczy Środki transportu Leasing informacje
Land Rover Jaguar

Copyright ©2009-2015 AHG Leasing - Kredyt. All Rights Reserved. Projektowanie stron - fuerte-media.pl